Vilkår og betingelser

Artikkel 1 – Definisjoner

I disse vilkårene:

Refleksjonstid : perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett innen;

Forbruker : den fysiske personen som ikke handler i utøvelsen av et yrke eller virksomhet og som inngår en fjernavtale med entreprenøren;

Dag : kalenderdag;

Varighetstransaksjon : en fjernkontrakt med hensyn til en serie produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller kjøpsforpliktelse er spredt over tid;

Holdbar databærer : ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller gründeren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.

Angrerett : muligheten for forbrukeren til å frafalle fjernavtalen innen angrefristen;

Entreprenør : den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand;

Avstandskontrakt : en avtale der det, innenfor rammen av et system organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, benyttes eksklusivt en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon frem til og med inngåelsen av kontrakten;

Teknikk for fjernkommunikasjon : betyr som kan brukes til å inngå en avtale, uten at forbruker og gründer har kommet sammen i samme rom samtidig.

Generelle vilkår og betingelser : de nåværende generelle vilkårene for gründeren.

Artikkel 2 – Entreprenørens identitet

 

Loreana Norge

SWB International LLP

32 Kinburn Street, London

SE16 6DW, United Kingdom

Firmanummer: OC441424

info@loreana.no

+31 6 87 17 91 93

 

 

Artikkel 3 – Anvendelse

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra gründeren og for hver avstandsavtale som inngås og bestillinger mellom gründeren og forbrukeren.

Før fjernavtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, bli indikert at de generelle vilkårene og betingelsene kan sees på gründerens lokaler og at de vil bli sendt gratis så snart som mulig på forespørsel fra forbrukeren .

Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, i strid med foregående ledd og før fjernavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagres på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, bli angitt hvor de generelle vilkårene kan inspiseres elektronisk og at de vil bli sendt gratis på forespørsel fra forbrukeren elektronisk eller på annen måte.

I tilfelle det gjelder spesifikke produkt- eller tjenestebetingelser i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder annet og tredje ledd tilsvarende, og forbrukeren kan alltid påberope seg den gjeldende bestemmelse som er mest fordelaktig for ham ved motstridende generelle vilkår og forhold. er.

Dersom en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene til enhver tid er helt eller delvis ugyldige eller oppheves, vil avtalen og disse vilkårene for øvrig forbli gjeldende og den aktuelle bestemmelsen erstattes umiddelbart i gjensidig samråd av en bestemmelse som har betydningen av originalen så nært som mulig.

Situasjoner som ikke er regulert i disse vilkårene og betingelsene, må vurderes "i ånden" av disse vilkårene og betingelsene.

Usikkerhet rundt forklaringen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser må forklares "i ånden" i disse vilkårene og betingelsene.

Artikkel 4 – Tilbudet

Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er underlagt vilkår, vil dette fremgå eksplisitt i tilbudet.

Tilbudet er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre og tilpasse tilbudet.

Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en riktig vurdering av tilbudet fra forbrukerens side. Hvis gründeren bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller feil i tilbudet binder ikke gründeren.

Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke gi grunnlag for erstatning eller oppløsning av avtalen.

Bilder som følger med produktene er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenør kan ikke garantere at fargene som vises nøyaktig samsvarer med de virkelige fargene på produktene.

Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt:

prisen, eksklusiv fortollingskostnader og importmva. Disse tilleggskostnadene vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller budtjeneste vil benytte seg av særordningen for post- og budtjenester ved import. Denne ordningen gjelder dersom varene importeres til EU-destinasjonslandet, noe som også er tilfelle her. Post- og/eller budtjenesten innkrever merverdiavgiften (enten sammen med de belastede fortollingskostnadene eller ikke) fra mottakeren av varene;

eventuelle fraktkostnader;

måten avtalen inngås på og hvilke handlinger som kreves for dette;

hvorvidt angreretten gjelder eller ikke;

betalingsmåten, leveringen og oppfyllelsen av avtalen;

perioden for aksept av tilbudet, eller perioden der gründeren garanterer prisen;

nivået på satsen for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av teknologien for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn vanlig grunntakst for kommunikasjonsmidlene som brukes;

om avtalen er arkivert etter inngåelsen, og i så fall hvordan den kan konsulteres av forbrukeren;

måten forbrukeren, før avtalen inngås, kan kontrollere opplysningene han har gitt i forbindelse med avtalen og, om ønskelig, gjenopprette dem;

alle andre språk der, i tillegg til Norge, avtalen kan inngås;

atferdsreglene som gründeren har underkastet seg og måten forbrukeren kan konsultere disse adferdsreglene elektronisk; og

minimumsvarigheten av fjernkontrakten ved en langsiktig transaksjon.

Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger, type materialer.

Artikkel 5 – Avtalen

Avtalen inngås, med forbehold om bestemmelsene i punkt 4, i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og overholder de tilsvarende betingelsene.

Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottak av aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren oppløse avtalen.

Dersom avtalen inngås elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren ta passende sikkerhetstiltak.

Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel med begrunnelse, eller å knytte spesielle vilkår til gjennomføringen.

Entreprenøren vil sende følgende informasjon til forbrukeren med produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:

 1. besøksadressen til entreprenørens etablering der forbrukeren kan gå med klager;
 2. vilkårene for og måten forbrukeren kan benytte seg av angreretten under, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;
 3. informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
 4. informasjonen inkludert i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene og betingelsene, med mindre gründeren allerede har gitt denne informasjonen til forbrukeren før gjennomføringen av avtalen;
 5. kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er på ubestemt varighet.

Ved langvarig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun første levering.

Enhver avtale inngås under precedens for tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

Artikkel 6 – Angrerett

Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å heve avtalen uten begrunnelse i løpet av 14 dager. Denne angrefristen starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av forbrukeren og gjort kjent for gründeren.

I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, vil han returnere produktet med alt medfølgende tilbehør og - hvis rimelig mulig - i original tilstand og emballasje til gründeren, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren.

Dersom forbrukeren ønsker å benytte seg av angreretten sin, er han forpliktet til å gjøre dette kjent for gründeren innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren skal gjøre dette kjent ved skriftlig melding/e-post. Etter at forbrukeren har angitt at han ønsker å benytte seg av sin angrerett, må kunden returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert til rett tid, for eksempel ved forsendelsesbevis.

Dersom kunden ikke har gitt beskjed etter utløpet av fristene nevnt i punkt 2 og 3 at han ønsker å benytte seg av sin angrerett hhv. ikke har returnert produktet til gründeren, er kjøpet et faktum.

Artikkel 7 – Kostnader ved tilbaketrekking

Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, vil kostnadene for å returnere produktene dekkes av forbrukeren.

Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil gründeren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter kanselleringen. Dette er betinget av at produktet allerede er mottatt tilbake av nettforhandleren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis på fullstendig retur.

Artikkel 8 – Utelukkelsesrett til angrerett

Entreprenøren kan utelukke forbrukerens angrerett for produkter som beskrevet i punkt 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten gjelder kun dersom entreprenøren har gitt tydelig uttrykk for dette i tilbudet, i hvert fall i tide for inngåelse av avtalen.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for produkter:

 1. som er opprettet av gründeren i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;
 2. som er tydelig personlig i naturen;
 3. som ikke kan returneres på grunn av deres natur;
 4. som kan ødelegge eller eldes raskt;
 5. hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som gründeren ikke har noen innflytelse over;
 6. for løse aviser og magasiner;
 7. for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen av.
 8. for hygieniske produkter som forbrukeren har brutt forseglingen av.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester:

 1. angående overnatting, transport, restaurantvirksomhet eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
 2. hvis levering har startet med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før angrefristen er utløpt;
 3. angående spill og lotterier.

Artikkel 9 – Prisen

I den gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftssatser.

I motsetning til forrige ledd kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som entreprenøren ikke har innflytelse over, med variable priser. Denne avhengigheten av svingninger og at eventuelle oppgitte priser er målpriser er oppgitt i tilbudet.

Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.

Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom entreprenøren har fastsatt dette og:

 1. de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
 2. forbrukeren har myndighet til å heve avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

I henhold til artikkel 5 første ledd i omsetningsavgiftsloven 1968 er leveringsstedet i landet hvor transporten starter. I dette tilfellet skjer denne leveransen utenfor EU. Etter dette vil post- eller budtjenesten kreve inn importmva eller fortollingskostnader fra kunden. Det vil derfor ikke bli belastet merverdiavgift av gründeren.

Alle priser er med forbehold om trykk- og trykkfeil. Det aksepteres intet ansvar for konsekvensene av trykk- og settefeil. Ved trykk- og settefeil er ikke gründeren forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

Artikkel 10 – Samsvar og garanti

Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, rimelige krav til forsvarlighet og/eller brukervennlighet og lovbestemmelsene som eksisterer på datoen for inngåelsen av avtalen og/eller offentlige forskrifter . Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.

En garanti gitt av gründeren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor gründeren på grunnlag av avtalen.

Eventuelle mangler eller feilleverte produkter skal rapporteres skriftlig til gründeren innen 14 dager etter levering. Retur av produktene må være i original emballasje og i ny stand.

Garantiperioden til gründeren tilsvarer produsentens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for hver enkelt applikasjon av forbrukeren, og heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av produktene.

Garantien gjelder ikke hvis:

Forbrukeren har reparert og/eller modifisert de leverte produktene selv eller fått dem reparert og/eller modifisert av tredjeparter;

De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte skjødesløst behandlet eller er i strid med instruksjonene til entreprenøren og/eller har blitt behandlet på emballasjen;

Mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har fastsatt eller vil sette med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

Artikkel 11 – Levering og ytelse

Entreprenøren vil utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av bestillinger på produkter.

Leveringssted er adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.

Med tilbørlig overholdelse av det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har samtykket til en lengre leveringstid. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en bestilling ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren få beskjed om dette senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å oppløse avtalen uten omkostninger og har krav på eventuell erstatning.

Ved oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil gründeren refundere beløpet betalt av forbrukeren så snart som mulig, men ikke senere enn 14 dager etter oppløsning.

Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil gründeren forsøke å gjøre en erstatningsvare tilgjengelig. Senest ved levering vil det bli rapportert på en oversiktlig og forståelig måte at en erstatningsvare vil bli levert. For erstatningsvarer kan angrerett ikke utelukkes. Kostnadene ved en eventuell returforsendelse er for entreprenørens regning.

Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos gründeren inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 – Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og forlengelse

Kansellering

Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, til enhver tid med tilbørlig overholdelse av avtalte angreregler og en oppsigelsesfrist på høyst en måned.

Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, når som helst mot utløpet av avtaleperioden, med tilbørlig overholdelse av avtalte oppsigelsesregler og en oppsigelsestid på minst en måned.

Forbrukeren kan bruke avtalene nevnt i de foregående avsnittene:

kansellere når som helst og ikke være begrenset til kansellering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det minste kansellere på samme måte som de er inngått av ham;

alltid si opp med samme oppsigelsesfrist som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

Utvidelse

En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.

I motsetning til foregående ledd kan avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av dagsnyheter og ukeaviser og magasiner stilltiende fornyes for en åremålsperiode på inntil tre måneder, dersom forbrukeren har signert denne utvidede avtalen mot ved utløpet av forlengelsen kan si opp med en oppsigelsesfrist på høyst én måned.

En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid kan si opp med en oppsigelsesfrist på høyst én måned og en oppsigelsesfrist på høyst tre måneder dersom avtalen strekker seg til ordinær, men mindre enn én gang i måneden, levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner.

En avtale med begrenset varighet for regelmessig levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og avsluttes automatisk ved slutten av prøve- eller introduksjonsperioden.

Dyrt

Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rimelighet motsetter seg oppsigelse før utløpet av avtalt termin.

Artikkel 13 – Betaling

Med mindre annet er avtalt, skal beløpene forbrukeren skylder betales innen 7 virkedager etter starten av angrefristen som nevnt i artikkel 6 nr. 1. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne perioden etter forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.

Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er gitt eller oppgitt til gründeren.

I tilfelle manglende betaling fra forbrukeren, har gründeren rett, med forbehold om juridiske begrensninger, til å belaste rimelige kostnader som er gjort kjent for forbrukeren på forhånd.

Artikkel 14 – Klagebehandling

Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes fullstendig og tydelig beskrevet til gründeren innen 7 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene.

Klager sendt til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil gründeren svare innen fristen på 14 dager med et varsel om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

Dersom klagen ikke kan løses i gjensidig samråd, oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.

En klage suspenderer ikke gründerens forpliktelser, med mindre gründeren skriftlig angir noe annet.

Hvis en klage viser seg å være velbegrunnet av gründeren, vil gründeren, etter eget valg, erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

Artikkel 15 – Tvister

Kun Norge lov gjelder for avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder for. Selv om forbrukeren bor i utlandet.